คณะกรรมการ

ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล

ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล

นายก สมาคมฯ

ผศ.ดร. สุชาดา ทวีสิทธิ์

ผศ.ดร. สุชาดา ทวีสิทธิ์

อุปนายก สมาคมฯ

พ.ญ.นันทา อ่วมกุล

พ.ญ.นันทา อ่วมกุล

เลขาธิการ สมาคมฯ

ผศ.รอ.นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ

ผศ.รอ.นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ

เหรัญญิก สมาคมฯ

นางจิตนา พันธุฟัก

นางจิตนา พันธุฟัก

นายทะเบียน สมาคมฯ

นางพรรณี แก่นสุวรรณ

นางพรรณี แก่นสุวรรณ

กรรมการ

ผศ.ดร. กอบกุล สรรพกิจจำนง

ผศ.ดร. กอบกุล สรรพกิจจำนง

กรรมการ

นางอามีเน๊าะ หมีดเส็น

นางอามีเน๊าะ หมีดเส็น

กรรมการ

นายรัตนวัฒน์ จันทร์อำนวยสุข

นายรัตนวัฒน์ จันทร์อำนวยสุข

กรรมการ

ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล

ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล

กรรมการ

ศ.ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์

ศ.ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์

กรรมการ

นายธวัชชัย ไทยเขียว

นายธวัชชัย ไทยเขียว

กรรมการ

นางสาวณิชาภัทร หอละเอียด

นางสาวณิชาภัทร หอละเอียด

กรรมการเยาวชน

นางสาววิภานันท์ บุษดี

นางสาววิภานันท์ บุษดี

กรรมการเยาวชน

นายภริศกร คืนคง

นายภริศกร คืนคง

กรรมการเยาวชน

นายรชต เอี่ยมตระบุตร

นายรชต เอี่ยมตระบุตร

กรรมการเยาวชน

Facebook Chat
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start