fbpx

งานการผลักดันนโยบายและแผนงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

เครื่องดื่มยามเช้าดริงก์ลดสารพิษในร่างกาย
14/06/2017
การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ อนามัยการเจริญพันธุ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอชไอวี
11/07/2017

1.งานการผลักดันนโยบายและแผนงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์1.งานการผลักดันนโยบายและแผนงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
สวท ได้มุ่งมั่นผลักดันนโยบายและแผนงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการและอนุกรรมการ ที่เกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์และอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ สิทธิในสุขภาพทางเพศที่เหมาะสม เช่น คณะกรรมการร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2569)

สวท ยังคงได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อดำเนินงาน โครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ระยะที่ 3 (2558-2561) โดย สวท ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ให้มีความทันสมัย และสอดแทรกความรู้เรื่องทักษะชีวิต ที่ครอบคลุมปัญหาทางเพศของเยาวชน ปัญหายาเสพติด ปัญหาการใช้สื่อ ทำให้กิจกรรมลูกเสือที่เน้นการปฏิบัติจริง เป็นกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตที่จะทำให้เด็กและเยาวชน รู้จักปัองกันตนเองจากยาเสพติด และปัญหาทางเพศ รู้เท่าทันสื่อและสังคม สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมยุคปัจจุบัน

ในปี 2559 สวท ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงาน “โครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต” กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อที่จะนำหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ไปใช้ในการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศกว่า 38,000 แห่ง

สวท ร่วมกับหน่วยงานข้างต้น ได้จัดอบรมวิทยากรกลางลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต และจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตทั้ง 4 ประเภท รวม 11 เล่ม เพื่อให้สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำไปขยายผลจัดกิจกรรมชั่วโมงลูกเสือในโรงเรียนทั่วประเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน ด้วยวิธีการเทียบระดับ (Benchmarking) ในโรงเรียนนำร่อง 106 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อหาโรงเรียนต้นแบบกิจกรรมลูกเสือ (Best Practices) ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ว่านักเรียนมีทักษะชีวิตด้านใดเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ สนับสนุนเครือข่ายชุมชนลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต (Community of Practices) ทั้งระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ต่างๆ เช่น Website, Facebook และ Line  การบูรณาการทักษะชีวิตในหลักสูตรลูกเสือ ส่งผลให้วิชาลูกเสือเป็นวิชาแรกที่มีการบูรณาการทักษะชีวิตรอบด้านไว้ในหลักสูตรอย่างแท้จริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *