fbpx

สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง

รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง
02/04/2019
สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ 1 อัตรา
02/04/2019

Business finance man calculating budget numbers, Invoices and financial adviser working.

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม  รวมถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา  โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานด้านบัญชี รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. จัดทำบัญชีทั่วไป ตรวจสอบความถูกต้องของงบดุล งบรายได้ – ค่าใช้จ่าย งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

 2. จัดทำรายงานการเงิน และรายงานสถานะการเงินต่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และแหล่งทุนต่างๆ

 3. จัดทำบัญชีเงินเดือนเจ้าหน้าที่ให้เป็นปัจจุบัน นำส่งข้อมูลการจ่ายเงินเดือนและเงินกองทุน  สงเคราะห์เจ้าหน้าที่ สวท ให้แก่ธนาคาร   นำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  และนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

 4. จัดทำงบการเงินประจำปี

 5. รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน

 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

 1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีด้านบัญชี  มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านการทำบัญชีอย่างน้อย 3 ปี

 2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)

 3. อายุไม่เกิน 45 ปี

 4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี

 5. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับดี

 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 7. หากมีประสบการณ์ในสายงานอย่างต่อเนื่องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ :  ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม, ค่าครองชีพ, ค่ารักษาพยาบาล

ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งจดหมาย  สมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 135 (นายยงยุทธ)  โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail : info@ppat.or.th  ppat.bkk@gmail.com , Yongyuth26@gmail.com  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

ดาวโหลดน์ใบสมัครได้ที่นี่

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *