fbpx

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

"วิสัยทัศน์ สวท"

สวท เป็นองค์กรเอกชนที่เป็นผู้นำในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์เพื่อคุณภาพชีวิตของประชากร

พันธกิจ

1.ดำเนินการให้ประชาชนและประชากรกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มที่อยู่ในสถานะไม่มั่นคง ได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารและบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

2.สร้างความตระหนัก ยอมรับ และสนับสนุนการพัฒนางานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมถึงการวางแผนครอบครัว

3.ส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาด และลดผลกระทบของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งลดการตั้งข้อรังเกียจ การเลือกปฏิบัติรวมทั้งการคุ้มครองสิทธิของผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบ

4.ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และการทำแท้งอันตราย รวมทั้งส่งเสริมสถานะและพัฒนาศักยภาพสตรีและเยาวชนในด้านสิทธิในสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์

5.สร้างและร่วมมือกับเครือข่ายองค์การทั้งภายในและต่างประเทศในการดำเนินงานเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมถึงการวางแผนครอบครัว อนามัยแม่และเด็กและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์

6.พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เข้มแข็งและยั่งยืน สู่การพึ่งพาตนเอง