fbpx

สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ 1 อัตรา

สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง
02/04/2019
นายกสมาคมฯ กล่าวถึงวันครอบครัวแห่งชาติพร้อมกับอวยพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2562
19/04/2019

สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ 1 อัตรา        

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัย

การเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจสำนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 1 อัตรา  โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานโครงการ รับผิดชอบดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฎิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ รายงานผลการปฎิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

จัดทำแผนงานกิจกรรม และรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา รวมทั้งปัญหาอุปสรรค  เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกับสำนักแผนงาน และพัฒนาโครงการติดตามและประเมินผล

โครงการที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

  1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ หรือสาธารณสุขศาสตร์

  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)

  3. มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับพอใช้ (แนบผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษหากมี)

  4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี

สวัสดิการ :  ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม, ค่าครองชีพ, ค่ารักษาพยาบาล, เงินสะสมเจ้าหน้าที่  และค่าเบี้ยเลี้ยง

ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 135 (นายยงยุทธ)  โทรสาร 0-2561-5130

หรือทาง E-mail : info@ppat.or.th  ppat.bkk@gmail.com , Yongyuth26@gmail.com และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ www.ppat.or.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *