fbpx

โครงการ

12/07/2017

การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

สวท ยังคงดำเนินนโยบายการให้โอกาสการเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของกลุ่มประชากรทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐ ทั้งทางด้านสาธารณสุข และการศึกษา) ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งในพื้นที่ห่างไกล และพื้นที่พักพิงชั่วคราว ในปี 2559 สวท ยังคงดำเนินงาน โครงการส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงยากในภาคเหนือ ด้วยงบประมาณรายได้ภายในประเทศ และสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (IPPF) เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารและบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ในพื้นที่ห่างไกล และชุมชนชาวไทยภูเขา ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง โดยการให้บริการวางแผนครอบครัวแก่กลุ่มเป้าหมาย ร่วมมือกับหน่วยบริการภาครัฐ สถานประกอบการ […]
12/07/2017

สวท ในพื้นที่ชายแดนใต้

เป็นเวลากว่า 30 ปี ที่ สวท ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ชายแดนใต้ แม้ว่าจะมีสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ แต่ สวท ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาครัฐ โดยยึดหลักการทำงานที่สอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรม หลักศาสนาในท้องถิ่น และความต้องการ ที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ปี 2559 สวท ได้ดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และท้องที่ไม่พร้อมแก่วัยรุ่น/เยาวชน ในสถานศึกษา 8 แห่ง และชุมชนรอบสถานศึกษา […]
12/07/2017

การป้องกันการติดเชื้อ HIVAIDS และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การป้องกันการติดเชื้อ HIV/AIDS และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สวท มุ่งมั่นเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การเข้าถึงบริการให้คำปรึกษา และการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCT) ตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STIs) และใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องและปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) / สาวประเภทสอง (TG) ในสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายพนักงานบริการหญิง ทั้งนอกและในสถานบริการ รวมทั้งพนักงานบริการหญิงที่เป็นคนต่างชาติและแรงงานต่างชาติ ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยสมัครใจ และตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในปี 2559 สวท […]
12/07/2017

การให้บริการและปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

คลินิก สวท เวชกรรม10 แห่ง ในกรุงเทพฯ 3 แห่ง (ดินแดง บางเขน และปิ่นเกล้า) ภาคเหนือ 3 แห่ง (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลำปาง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง (จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุบลราชธานี) ภาคใต้ 2 แห่ง (จังหวัดสงขลาและจังหวัดภูเก็ต) ยังคงให้บริการและให้คำปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมถึงการวางแผนครอบครัวอย่างต่อเนื่อง […]
12/07/2017

การเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

           สวท เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และอนามัยการเจริญพันธุ์ แก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุ จึงได้ดำเนินงาน โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยงบประมาณจากสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (IPPF) มูลนิธิวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย และบริษัทเอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้ผลิตสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสาธารณชน ทั้งสื่อสังคมออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่นๆ เช่น Website, Facebook, Line, […]
11/07/2017

การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ อนามัยการเจริญพันธุ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอชไอวี

  สวท ได้สานต่อการเพิ่มโอกาสให้วัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษา สามารถเข้าถึงความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และบริการผ่านกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และสื่อสังคมออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก โดยการพัฒนาแกนนำและเครือข่ายแกนนำ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งการส่งต่อไปรับบริการในสถานบริการที่เป็นมิตรและตอบสนองความต้องการของวัยรุ่นและเยาวชน โดยมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมในสถานศึกษาและชุมชนข้างเคียง ในปี 2559 สวท ได้ดำเนินงาน โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 17 แห่ง จังหวัดขอนแก่น […]
07/07/2017

งานการผลักดันนโยบายและแผนงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

1.งานการผลักดันนโยบายและแผนงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์1.งานการผลักดันนโยบายและแผนงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ สวท ได้มุ่งมั่นผลักดันนโยบายและแผนงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการและอนุกรรมการ ที่เกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์และอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ สิทธิในสุขภาพทางเพศที่เหมาะสม เช่น คณะกรรมการร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2569) สวท ยังคงได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อดำเนินงาน โครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ระยะที่ 3 (2558-2561) โดย สวท ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ […]