fbpx

Grobal Link

09/09/2019

รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา หมดเขตการรับสมัคร 30 กันยายน 2562

ดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิก
08/08/2019

รับสมัครพยาบาลประจำคลินิกเวกรรม สวท เชียงราย 1 ตำแหน่ง

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัคร  พยาบาล จำนวน 1 อัตรา  เพื่อปฏิบัติงาน  ณ คลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ให้การพยาบาลดูแลคนไข้ที่มารับบริการที่คลินิกและนอกคลินิก […]
07/08/2019

จัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโครงการฯ

ขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา (Term of Reference) สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 1. หลักการและเหตุผล ด้วยตระหนักถึงปัญหาอัตราการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นที่เพิ่มมากขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้มีการออกพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เพื่อตอบสนองในการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มเยาวชนตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ อันได้แก่การให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิทางเพศ ไปจนถึงการส่งเสริม เพิ่มการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรกับกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มเยาวชน อย่างไรก็ดี จากการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2561 โดยความร่วมมือของกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) […]
02/08/2019

สวท สมัครงานเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจโครงการ 1 อัตรา ปฎิบัติงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สมัครได้ถึง 31 สิงหาคมนี้

  ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก
12/07/2019

สวท รับสมัครพยาบาลปฏิบัติงานคลินิกเวชกรรม สวท ลำปาง

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศลดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม รวมถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัคร  พยาบาล จำนวน 1 อัตรา   เพื่อปฏิบัติงาน ณ คลินิกเวชกรรม สวท ลำปาง  โดยมีขอบข่าย หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ให้การพยาบาลดูแลคนไข้ที่มารับบริการที่คลินิก เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษา ให้การรักษาภายใต้คำสั่งของแพทย์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ […]
05/07/2019

สวท รับสมัครพยาบาลปฏิบัติงานคลินิกเวชกรรม สวท ในเขต กทม.

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศลดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม รวมถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัคร  พยาบาล จำนวน 2 อัตรา   เพื่อปฏิบัติงาน ณ คลินิกเวชกรรม สวท ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีขอบข่าย หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ให้การพยาบาลดูแลคนไข้ที่มารับบริการที่คลินิก เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษา ให้การรักษาภายใต้คำสั่งของแพทย์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ […]
10/06/2019

สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ 1 อัตราหมดเขต 30 มิถุนายน 2562

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจสำนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 1 อัตรา  โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานโครงการ รับผิดชอบดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฎิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รายงานผลการปฎิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานที่ปฏิบัติ จัดทำแผนงานกิจกรรม และรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา […]
06/06/2019

ประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สวท

06/06/2019

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บัญชี