การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม

เป้าประสงค์

มีการยอมรับอย่างกว้างขวางในเรื่องสิทธิของสตรีที่จะเลือกบริการวางแผนครอบครัวที่เหมาะสมและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการให้การปรึกษาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้บุรุษมีส่วนร่วมในการป้องกันการตั้งครรภ์อย่างจริงจัง
 2. เพื่อให้สตรีและบุรุษมีสิทธิที่จะเลือกรับบริการป้องกันการตั้งครรภ์ที่เหมาะสม
 3. ให้การปรึกษาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมสามารถตัดสินใจและรับบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย

กลวิธีในการดำเนินงาน

 1. เพื่อให้บุรุษมีส่วนร่วมในการป้องกันการตั้งครรภ์อย่างจริงจัง
  1. ส่งเสริมให้บุรุษมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบใช้วิธีการวางแผนครอบครัว
  2. ให้ความรู้และบริการตรวจสุขภาพก่อนสมรส
  3. ให้การปรึกษาและบริการวางแผนครอบครัวทั้งสตรีและบุรุษ ทั้งก่อนคลอดและหลังการมีบุตร
 2. เพื่อให้สตรีและบุรุษมีสิทธิที่จะเลือกรับบริการป้องกันการตั้งครรภ์ที่เหมาะสม
  1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบของบุรุษ สังคม สื่อมวลชน หน่วยงานของรัฐเพื่อสิทธิของสตรี ในการรับบริการวางแผนครอบครัว การตั้งครรภ์ที่เหมาะสมและการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
  2. พัฒนาสื่อด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ให้เพียงพอและทันสมัย
  3. ให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นมิตรโดยไม่เลือกปฏิบัติ     
 3. ให้การปรึกษาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมสามารถตัดสินใจและรับบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย
  1. พัฒนาคุณภาพการให้การปรึกษาในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมและการตั้งครรภ์ที่เหมาะสมแก่บุรุษและสตรี และเพิ่มสถานบริการวางแผนครอบครัวและให้การปรึกษา
  2. สร้างเครือข่ายในการส่งต่อการให้บริการการวางแผนครอบครัว และการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม


facebook print