ข่าวและกิจกรรม

สวท ดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรลูกเสือ

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ดำเนินงานด้านการวางแผนครอบครัว อนามัยการเจริญพันธุ์ เยาวชน ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ฯลฯ มาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในการป้องกันแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชน สมาคมฯดำเนินโครงการเพื่อรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ในหลายกลุ่มเป้าหมายและหลากหลายรูปแบบเช่น เยาวชนในระบบการศึกษา เยาวชนนอกระบบการศึกษา เยาวชนในสถานพินิจ ทหารเกณฑ์และกลุ่มที่เข้าถึงยากอื่นๆ สมาคมฯเคยมีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาหลักสูตรเพศศึกษาและสริมสร้างทักษะชีวิตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งส่วนหนึ่งดำเนินการผ่านกลุ่มนักเรียนลูกเสือในระดับต่างๆและเห็นว่า กิจกรรมลูกเสือมีความน่าสนใจ และได้รับความสนใจจากเยาวชน สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมกับการแก้ปัญหาเยาวชนได้ โดยการนำการเสริมสร้างทักษะชีวิตมาผสมผสาน สมาคมฯจึงเริ่มนำเรื่องทักษะชีวิตมาบูรณาการกับวิชาลูกเสือตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 จนถึงปัจจุบัน
จากการที่สมาคมฯมีประสบการณ์ทำงานพัฒนาหลักสูตรฯ การทำงานพัฒนาเยาวชน ด้วยกิจกรรมลูกเสือและความเชี่ยวชาญ ในการทำกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตดังกล่าว สมาคมฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินงานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ ในการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือ โดยดำเนินการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน และพ่อแม่ผู้ปกครอง โดยดำเนินการในสถานศึกษาซึ่งมีการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือจำวน 7 แห่ง จาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการคือ เพื่อพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันภายใต้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 โดยดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรฯควบคู่กับการศึกษาวิจัยหารูปแบบบริหารจัดการองค์กรลูกเสือ เพื่อค้นหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของการพัฒนาหลักสูตรฯกับการบริหารจัดการองค์กรลูกเสืออันจะนำไปสู่แนวปฏิบัติของกิจกรรมลูกเสือที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและเป็นนโยบายในระดับชาติต่อไป.


facebook print