ข่าวและกิจกรรม

ประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

      สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ  ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน  เป็นหน่วยดำเนินการจัดการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO)กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  และใช้ตราสัญลักษณ์ในงานของกองทุนฯ  รวมทั้งกิจกรรมที่จะต้องประสานความร่วมมือการเนินงานในพื้นที่  ดังนั้น  เพื่อให้การประกวดเป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย และแนการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นที่รู้จัก  สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกเพศ  ทุกวัย และทุกกลุ่ม กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO)กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้

๑.คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

(๑) นักเรียน นิสิต นักศึกษา

(๒) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หน่วยงานของรัฐ

(๓) บริษัท/องค์กรเอกชน

(๔) ประชาชนทั่วไป

(๕) เจ้าของผลงานต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่เคย

เผยแพร่หรือปรากฎในสื่ออื่นๆ มาก่อน

(๖) ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ ๓ ชิ้นงาน

๒.หลักเกณฑ์การประกวด

(๑) ตราสัญลักษณ์ (LOGO)ต้องแสดงถึงวิสัยทัศน์ของกองทุนพัฉนาบทบาท

สตรี “สร้างสรรค์พลังสตรี ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ”

(๒) ต้องมีคำว่า “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”หรือคำย่อ “กทส”เป็นองค์ประกอบ

อยู่ใน LOGO

(๓) ผลงานที่ออกแบบให้ปรากฏลงบนกระดาษขนาด เอ๓ (๔๒x๓๐

เซนติเมตร) และปิดลงบนกระดาษแข็ง

(๔) มีคำอธิบายประกอบแบบ (อยู่บนกระดาษ เอ๓ ที่มีปรากฏอยู่หรือแยกเป็น

แผ่น เอ๓ต่างหากก็ได้)

(๕)การสร้างผลงาน สามารถวาดด้วยมือ หรือให้คอมพิวเตอร์ก็ได้ ไม่จำกัด

เทคนิค

(๖)ลักษณะผลงาน ต้องมีลักษณะที่เป็นภาพสี และขาวดำ ที่มีขนาดชัดเจน

(และขนาดที่ย่อส่วน ประมาณ ๓x๓ เซนติเมตร ปรากฏอยู่ด้วย)

(๗)สามารถประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ได้ทุกรูปแบบ ทั้งที่เป็นของที่ระลึก ของ

ชำร่วย เอกสารสิ่งพิมพ์ และอื่น ๆ

(๘)เขียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้ส่งประกวดติดที่บริเวณด้านหลังแบบ

ทุกแผ่น

(๙)ผลงานที่ส่ง ให้ส่งในรูปแบบที่เป็นแผ่นกระดาษ จำนวน ๑ ชุด (ตาม

รายละเอียดข้างต้น) และรูปแบบ CD หรือ DVDโดยบันทึก File เป็นนามสกุล JPEGเท่านั้น ค่าความละเอียดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ DPI

(๑o)ส่งผลงานได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิม

พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี  ชั้น ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่   กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ (วงเล็บมุมซองว่าส่งผลงานเข้าประกวด) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือว่าวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ

(๑๑)ประกาศผลการประกวด ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ทาง

เว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน  www.cdd.go.th

(๑๒)สามารถ Downloadประกาศการรับสมัคร ใบสมัคร และเอกสารการ

ดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเป็นข้อมูลจัดทำตราสัญลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th เว็บไซต์กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน www.prcdd.go.th และเว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี www.womenfund.thaigov.go.th

๓.รางวัลการประกวด

(๑)รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

พร้อมโล่รางวัล

(๒)รางวัลชมเชย จำนวน ๓ รางวัล ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

พร้อมโล่รางวัล

                                                               

หมายเหตุ :  ในกรณีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และไม่ได้รับรางวัล  หากประสงค์จะรับผลงานคืน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๑๔๑-๖๒๗๑,๐-๒๑๔๑-๖๓๒๘ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันประกาศผลการประกวด ผลการประกวดการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิ้น ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ตลอดจนสิทธิในการปรับปรุงแบบให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน หากมีการละเมิดลิชสิทธิ์ กรมการพัฒนาชุมชนจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และผลงานที่ได้รับรางวัล หากมีการตรวจสอบและพบว่าละเมิดลิขสิทธิ์ คณะกรรมการจะตัดสิทธิการได้รับรางวัลของผลงานชิ้นนั้น ๆ


facebook print