fbpx

รับสมัคร ผอ.แผนงานฯ 1 ตำแหน่งหมดเขต 30 พ.ย.60

วันนี้(27/10/2560) คลินิก สวท เวชกรรม ทั้ง 10 แห่งเปิดให้บริการตามปกติ ตามเวลาการให้บริการของแต่ละสาขา สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-941-2320
27/10/2017
ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่โครงการ ประจำ สำนักงาน สวท ปัตตานี รายงานตัวภายในวันที่ 24 พศจิกายน 2560 ณ สำนักงาน สวท ปัตตานี
06/11/2017

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม  รวมถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักแผนงานและพัฒนาโครงการ จำนวน 1 อัตรา  โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

กำกับ ดูแล การพัฒนาแผนงาน / โครงการ และการติดตามประเมินผล จัดทำฐานข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ รวมถึงการจัดทำรายงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. กำกับ ดูแล จัดทำแผนงานและงบประมาณโครงการ / สวท
 2. กำกับ ดูแล การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดรวมถึงการติดตามและประเมินผล
 1. กำกับ ดูแล ระบบฐานข้อมูลของ สวท เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ สวท
 2. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการและจัดหาแหล่งทุน
 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ หรือสาธารณสุขศาสตร์
 2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 3. อายุไม่เกิน 50 ปี
 4. มีประสบการณ์การทำงานด้านการวางแผนและประเมินผล ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 5. มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี
 6. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี
 7. ทั้งนี้ หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งจดหมาย สมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 135 (นายยงยุทธ)  โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail : info@ppat.or.th  ppat.bkk@gmail.com , Yongyuth26@gmail.com และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ www.ppat.or.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *