fbpx

รับสมัครเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจโครงการ ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ

สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา
18/11/2019
อะไรคือสาเหตุของประจำเดือนผิดปกติ?
19/11/2019

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล  ดำเนินงานด้านการเผยแพร่  แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจโครงการ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 1 อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุขประจำสำนักงานกรุงเทพฯ  โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานโครงการ รับผิดชอบดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฎิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ รายงานผลการปฎิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

–  ทำรายงานการประชุม/อบรม ทำหนังสือเชิญวิทยากรและหน่วยงานภายนอก จัดทำแผนกิจกรรม

– ทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา รวมทั้งเสนอปัญหาอุปสรรค  เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสำนักงานในการพัฒนาโครงการ ติดตามหนุนเสริม

– กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

  1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ หรือสาธารณสุขศาสตร์
  2. หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
  3. มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับพอใช้
  4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี
  5. มีความคล่องตัวในการติดต่อประสานงาน / ติดตาม และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  6. ทั้งนี้ หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจ  สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งจดหมาย

สมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   ประวัติส่วนตัว  ระบุตำแหน่ง   และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายัง  สมาคมวางแผนครอบครัว-

แห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 135 (นายยงยุทธ)  โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail : a.ppat.bkk@gmail.com ppat.bkk@gmail.com , Yongyuth26@gmail.com    และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่  www.ppat.or.th   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *