fbpx

สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการประจำจังหวัดตาก 1 อัตรา

กรรมการเยาวชน สวท กำลังใมห้ความรู้เรื่องถุงยางอนามัยกับเยาวชน
31/10/2019
สวท จัดงานเดินวิ่งการกุศล “Family Planning Minimarathon 2019” นักวิ่งร่วมงานกว่า 2,000 คน
11/11/2019

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 1 อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานโครงการเข้าถึงความรู้และการบริการเพื่อป้องกันเอชไอวีเอดส์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ประจำพื้นที่โครงการจังหวัดตาก  โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานโครงการ รับผิดชอบดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฎิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์   ของโครงการ รายงานผลการปฎิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่โครงการ วางแผนงาน งบประมาณ และรายงาน

ผลการดำเนินงานโครงการ โดยมีลักษณะงาน ดังนี้

 1. ประสานงานการดำเนินงานโครงการกับผู้นำชุมชน/องค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการ
 2. วางแผนปฏิบัติงาน จัดทำแผนงาน และงบประมาณรายเดือน
 3. จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ และปัญหาอุปสรรค
 4. เป็นวิทยากรในการประชุม อบรมกลุ่มเป้าหมาย
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน องค์กรร่วมดำเนินงานในพื้นที่โครงการ แกนนำคนงานเมียนมา
 6. ตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการให้แป็นไปตามแผนงาน และระเบียบการเงินของสมาคมฯ
 1. เข้าร่วมประชุม อบรมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดขึ้นในพื้นที่โครงการ

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

 1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือมีประสบการณ์ทำงานกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติเมียนมา
 2. หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 5. มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมและสามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. สามารถพูดภาษาพม่าได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งจดหมาย

สมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการได้ที่

 1. สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 135 (นายยงยุทธ)  โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail : a.ppat.bkk@gmail.com,   ppat.bkk@gmail.com , Yongyuth26@gmail.com

 1. หรือศูนย์สุขภาพชุมชนแรงงานข้ามชาติ จังหวัดตาก 147/5 ถนนอินทร์คีรี อำเภอแม่สอด

จังหวัดตาก 63110   โทรศัพท์ 055-508-851  โทรสาร 055-508-851 (ปรียานุช)  หรือทาง E-mail : ppattak@gmail.com

 1. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่  ppat.or.th  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *