fbpx

ข่าวสาร

17/08/2019

ขอเชิญร่วมประมูลเครื่องใช้สำนักงานที่ไม่ได้ใช้งานคุณภาพดี

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเชิญร่วมประมูลเครื่องใช้สำนักงานที่ไม่ได้ใช้งานคุณภาพดี วันพฤหัสบดีที่  22 สิงหาคม 2562  เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 5  อาคารสมเด็จอุปถัมภ์ ซอยวิภาวดีรังสิต 44 กทม. สอบถามเพื่มเติมโทร  02 941 2320  ต่อ 125 และ 131 […]
08/08/2019

รับสมัครพยาบาลประจำคลินิกเวกรรม สวท เชียงราย 1 ตำแหน่ง

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัคร  พยาบาล จำนวน 1 อัตรา  เพื่อปฏิบัติงาน  ณ คลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ให้การพยาบาลดูแลคนไข้ที่มารับบริการที่คลินิกและนอกคลินิก […]
07/08/2019

จัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโครงการฯ

ขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา (Term of Reference) สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 1. หลักการและเหตุผล ด้วยตระหนักถึงปัญหาอัตราการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นที่เพิ่มมากขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้มีการออกพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เพื่อตอบสนองในการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มเยาวชนตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ อันได้แก่การให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิทางเพศ ไปจนถึงการส่งเสริม เพิ่มการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรกับกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มเยาวชน อย่างไรก็ดี จากการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2561 โดยความร่วมมือของกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) […]
02/08/2019

สวท สมัครงานเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจโครงการ 1 อัตรา ปฎิบัติงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สมัครได้ถึง 31 สิงหาคมนี้

  ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก
01/08/2019

สวท จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ป้องกันเอชไอวีในสถานศึกษา กทม.

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (30 ก.ค.) คุณสมเจตน์ ศรีกนก รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ สมาคมฯ กล่าวขอบคุณเครือข่ายสถานศึกษา ในการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา โดยการสนับสนุนของ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำงานป้องกันเอชไอวีในอนาคต
01/08/2019

อบรมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการของคลินิกเวชกรรม สวท

เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ คลินิกเวชกรรม สวท จาก ทั่้วประเทศ เรื่อง Quality of Care (QOC)และการพัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลคลินิก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพการบริการของคลินิกเวชกรรม สวท ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณสมเจตน์ ศรีกนก รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ สมาคมฯ และคณะแพทย์พยาบาลจากคลินิกเวชกรรม สวท ร่วมเป็นวิทยากรการให้ความรู้ในครั้งนี้
25/07/2019

ยังคงลงพื้นที่ตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่คนงานสวนยางพาราบ้านนาสาร

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะวิทยากรจาก สวท ยังคงลงพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่คนงานสวนยางพาราในพื้นที่ ณ ร้านค้าชุมชน หมู่ 4 โดยเป็นการลงพื้นที่วันที่ 5 ติดต่อกัน ซึ่งสนับสนุนการดำเนินงานโดย RB-Durex
24/07/2019

เข้าถึงชุมชนให้ความรู้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่แรงงานชาวพม่าในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา สวท ร่วมกับอาสาสมัครบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่บ้านอาสาสมัครตำบลทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี  จัดกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่คนงานสวนยางพาราชาวพม่าในพื้นที่ ซึ่งสนับสนุนการดำเนินงานโดย RB- Durex
23/07/2019

ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่คนงานสวนยางพาราบ้านนาสาร

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา สวท ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ หมู่ 5 บ้านห้วยกรวด ตำบลควนสุบรรณ อ. บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษาการวางแผนครอบครัว ฝากครรภ์ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่คนงานสวนยางพาราในพื้นที่ ซึ่งสนับสนุนการดำเนินงานโดย RB-Durex