fbpx

Grobal Link

12/07/2019

สวท รับสมัครพยาบาลปฏิบัติงานคลินิกเวชกรรม สวท ลำปาง

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศลดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม รวมถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัคร  พยาบาล จำนวน 1 อัตรา   เพื่อปฏิบัติงาน ณ คลินิกเวชกรรม สวท ลำปาง  โดยมีขอบข่าย หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ให้การพยาบาลดูแลคนไข้ที่มารับบริการที่คลินิก เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษา ให้การรักษาภายใต้คำสั่งของแพทย์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ […]
05/07/2019

สวท รับสมัครพยาบาลปฏิบัติงานคลินิกเวชกรรม สวท ในเขต กทม.

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศลดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม รวมถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัคร  พยาบาล จำนวน 2 อัตรา   เพื่อปฏิบัติงาน ณ คลินิกเวชกรรม สวท ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีขอบข่าย หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ให้การพยาบาลดูแลคนไข้ที่มารับบริการที่คลินิก เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษา ให้การรักษาภายใต้คำสั่งของแพทย์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ […]
10/06/2019

สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ 1 อัตราหมดเขต 30 มิถุนายน 2562

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจสำนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 1 อัตรา  โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานโครงการ รับผิดชอบดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฎิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รายงานผลการปฎิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานที่ปฏิบัติ จัดทำแผนงานกิจกรรม และรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา […]
06/06/2019

ประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สวท

06/06/2019

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บัญชี

29/05/2019

สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา หมดเขต 30 มิถุนายน 2562

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม  รวมถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา  โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบ ประสานงานความร่วมมือระหว่าง สวท กับหน่วยงานต่างประเทศ และองค์กรที่ให้ทุน รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์กรแก่หน่วยงานต่างประเทศ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ […]
29/05/2019

สวท รับสมัครพยาบาลปฎิบัติงานคลินิกเวชกรรม สวท ในเขต กทม. หมดเขต 30 มิถุนายน 2562

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศลดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม รวมถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัคร  พยาบาล จำนวน 2 อัตรา   เพื่อปฏิบัติงาน ณ คลินิกเวชกรรม สวท ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีขอบข่าย หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ให้การพยาบาลดูแลคนไข้ที่มารับบริการที่คลินิก เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษา ให้การรักษาภายใต้คำสั่งของแพทย์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ […]
02/04/2019

สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ 1 อัตรา

สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ 1 อัตรา         สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัย การเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจสำนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 1 อัตรา  โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานโครงการ รับผิดชอบดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฎิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ […]
02/04/2019

สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม  รวมถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา  โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านบัญชี รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ จัดทำบัญชีทั่วไป ตรวจสอบความถูกต้องของงบดุล งบรายได้ – ค่าใช้จ่าย […]