fbpx

Grobal Link

27/02/2020

สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่ IT Support จำนวน 1 อัตรา

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม  รวมถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ IT Support  จำนวน 1 อัตรา  โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้บริการติดตั้ง ลงโปรแกรม ซ่อมแซมดูแล ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา ระบบ […]
08/01/2020

สวท รับสมัครพยาบาล ประจำคลินิกเวชกรรม สวท เชียงใหม่ 1 อัตรา

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัคร  พยาบาล จำนวน 1 อัตรา   เพื่อปฏิบัติงานณ คลินิกเวชกรรม สวท เชียงใหม่  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ให้การพยาบาลดูแลคนไข้ที่มารับบริการที่คลินิกและนอกคลินิกเป็นผู้ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษา และให้การรักษาภายใต้คำสั่งของแพทย์ […]
12/12/2019

สวท รับสมัครพยาบาลประจำคลินิกเวชกรรม กทม. สวท 2 อัตรา

ดาวน์โหลดใบสมัคร
18/11/2019

รับสมัครเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจโครงการ ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล  ดำเนินงานด้านการเผยแพร่  แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจโครงการ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 1 อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุขประจำสำนักงานกรุงเทพฯ  โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานโครงการ รับผิดชอบดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฎิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ รายงานผลการปฎิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย […]
18/11/2019

สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม  รวมถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา  โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบ ประสานงานความร่วมมือระหว่าง สวท กับหน่วยงานต่างประเทศ และองค์กรที่ให้ทุน รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์กรแก่หน่วยงานต่างประเทศ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ […]
11/11/2019

สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการประจำจังหวัดตาก 1 อัตรา

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 1 อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานโครงการเข้าถึงความรู้และการบริการเพื่อป้องกันเอชไอวีเอดส์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ประจำพื้นที่โครงการจังหวัดตาก  โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานโครงการ รับผิดชอบดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฎิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์   ของโครงการ รายงานผลการปฎิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย […]
09/09/2019

รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา หมดเขตการรับสมัคร 30 กันยายน 2562

ดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิก
08/08/2019

รับสมัครพยาบาลประจำคลินิกเวกรรม สวท เชียงราย 1 ตำแหน่ง

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัคร  พยาบาล จำนวน 1 อัตรา  เพื่อปฏิบัติงาน  ณ คลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ให้การพยาบาลดูแลคนไข้ที่มารับบริการที่คลินิกและนอกคลินิก […]
07/08/2019

จัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโครงการฯ

ขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา (Term of Reference) สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 1. หลักการและเหตุผล ด้วยตระหนักถึงปัญหาอัตราการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นที่เพิ่มมากขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้มีการออกพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เพื่อตอบสนองในการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มเยาวชนตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ อันได้แก่การให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิทางเพศ ไปจนถึงการส่งเสริม เพิ่มการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรกับกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มเยาวชน อย่างไรก็ดี จากการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2561 โดยความร่วมมือของกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) […]